Việt – Campuchia

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Thứ Năm, 29/12/2022| 11:41

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm làm rõ ưu điểm, nhất là những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đề ra các giải pháp khắc phục bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, hiệu quả, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy...

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm tự phê bình và phê bình

 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân năm 2022.

Tham dự có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy...

Khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của hội nghị; trong đó nhấn mạnh phải bám sát Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Việc kiểm điểm tập thể và từng cá nhân phải trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm làm rõ ưu điểm, nhất là những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đề ra các giải pháp khắc phục bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, hiệu quả, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trước hết là năm 2023 - năm bản lề và kiểm điểm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 - qua đó quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thử thách to lớn do dịch COVID-19, tác động từ tình hình thế giới phức tạp (chiến tranh, lạm phát), nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt bậc đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Thành phố đã hoàn thành 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Ba trụ cột quan trọng được duy trì tốt: Kinh tế tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây với 8,89%, an ninh - quốc phòng được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt 142 triệu đồng/người/năm vượt mục tiêu đề ra; tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm mạnh.

Trong kết quả chung đó, Ban Thường vụ Thành ủy, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Gắn với thực hiện chủ đề công tác năm "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển", Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn; xác định rõ trọng tâm, trọng điểm; gắn bó mật thiết với nhân dân, bám sát cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, thời hạn hoàn thành; cá thể hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Ban Thường vụ Thành ủy và cá nhân các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu tham mưu sớm ban hành Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; trình thông qua chủ trương và thần tốc triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 về "Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; tạo bước đột phá về cải cách hành chính thông qua phân cấp, ủy quyền...

Bên cạnh ưu điểm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy vẫn còn những hạn chế tồn tại. Tại hội nghị, đây là nội dung được tập trung thảo luận để chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Hội nghị dự kiến diễn ra đến ngày 30/12/2022./.

 (Báo Điện tử ĐCSVN)

Top