Việt – Campuchia

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại tỉnh Lai Châu

Thứ Sáu, 8/4/2022| 15:54

Sáng nay 8/4, tại tỉnh Lai Châu, đoàn công tác số 6 của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Lai Châu về một số kết quả trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, toàn bộ hệ thống chính trị đã đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết của Đảng đến các cấp, các ngành, các địa phương. Xuất phát từ thực tiễn đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức các đoàn công tác đến các địa phương trên cả nước nắm bắt, đánh giá tình hình thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại tỉnh Lai Châu

  Đồng chí Trần Thanh Lâm phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh:KS)

Để buổi làm việc có hiệu quả, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu thảo luận, trao đổi tập trung vào 4 nội dung chính. Thứ nhất, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức theo Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 về về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”. Thứ hai, Tiến độ, kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, nhất là tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ ba, tình hình triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thứ tư, tình hình triển khai công tác tuyên giáo từ đầu năm đến nay, những mô hình, cách làm hay, sáng tạo; nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới. Tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại tỉnh Lai Châu

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lai Châu phát biểu tại buổi làm việc.  Ảnh KS

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Dục, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua, bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các cấp uỷ đảng, các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ, trọng tâm là thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai công tác tuyên giáo theo phương châm “Tiên phong, Trọng tâm, Thuyết phục”. Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên; chú trọng chất lượng cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được chú trọng. Chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên được nâng lên. Công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch được tăng cường, đạt kết quả tích cực; nắm chắc tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những vấn đề tư tưởng nảy sinh ngay từ cơ sở, tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, đồng thuận. Các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử Đảng được quan tâm lãnh đạo phát triển khá toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, an sinh và phúc lợi xã hội cho Nhân dân các dân tộc. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại một số cấp ủy cơ sở chưa đi vào chiều sâu. Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chương trình hành động ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn chậm, chất lượng có mặt còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát của các ban đảng chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, việc nắm, dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội ở một số địa phương, trong một số thời điểm chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền có mặt còn hạn chế, hình thức chưa có nhiều đổi mới, nội dung chưa phong phú, hấp dẫn. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số địa phương, đơn vị chất lượng, hiệu quả chưa cao. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ…

Xuất phát từ nhu cầu của thực tiễn, Lai Châu đã kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung chính như: Nghiên cứu, phối hợp hướng dẫn thống nhất cơ cấu, tổ chức của hệ thống tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Hướng dẫn, hỗ trợ các tỉnh trong việc đổi mới cách thức điều tra dư luận xã hội, nhất là qua việc ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin, mạng xã hội. Tỉnh đề nghị nghiên cứu hướng dẫn bổ sung việc thành lập đội ngũ báo cáo viên cơ sở và các chính sách liên quan đến hoạt động tuyên truyền miệng của Đảng, nhất là phụ cấp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ thêm một số kết quả cũng như hạn chế, khó khăn, vướng mắc của tỉnh Lai Châu trong quá trình thực hiện, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng gắn với từng lĩnh vực cụ thể. Từ đó đoàn công tác đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất xoay quanh các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới như: tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; công tác phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; công tác thông tin, tuyên truyền và quản lý báo chí trên địa bàn; sự phối hợp giữa địa phương với các cơ quan báo chí; những vấn đề nổi lên trong công tác khoa giáo, văn học- nghệ thuật; tuyên truyền đấu tranh với các thông tin xấu độc trên không gian mạng…

Trước đó đoàn công tác số 6 của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu./.

(Báo Tin tức)

Top