Việt – Campuchia

Thủ tướng: Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả

Thứ Hai, 6/6/2022| 17:35

Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả là chủ trương nhất quán, xuyên suốt.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, diễn đàn hôm nay đã thống nhất cao và khẳng định chủ trương đúng đắn, nhất quán, xuyên suốt, khách quan, hiệu quả của Đảng, Nhà nước Việt Nam là kiên định đường lối đổi mới, tập trung xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong hơn 35 năm Đổi mới, việc thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả đã góp phần làm nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhiều khó khăn, thách thức như hơn 2 năm chống dịch vừa qua, những kết quả đạt được đã thể hiện sự thành công của Việt Nam thực hiện chủ trương này.

Thủ tướng cho biết, định hướng "độc lập, tự chủ gắn với hội nhập" xuất phát từ tư tưởng xuyên suốt của Đảng ta về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, thể hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là "không có gì quý hơn độc lập tự do".

Thủ tướng: Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả

 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)

Thủ tướng khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, đây là việc hết sức cần thiết, là tất yếu khách quan, là một yếu tố then chốt để bảo đảm độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia dân tộc, nâng cao thế và lực của đất nước.

Về quan điểm, Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả là chủ trương nhất quán, xuyên suốt và được xác định rõ trong Cương lĩnh 2011, Hiến pháp 2013 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về mục tiêu, Thủ tướng cho biết tập trung xây dựng nền kinh tế có cơ cấu hợp lý, hiệu quả, bền vững; nâng cao sức chống chịu và khả năng cạnh tranh; thích ứng linh hoạt, hiệu quả với những biến động; tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập quốc tế; đặc biệt chú trọng đến tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Về tư tưởng chủ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh lấy lợi ích quốc gia dân tộc là mục tiêu cao nhất; xác định rõ con người là trung tâm, là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; tạo chuyển biến rõ nét về thể chế, nguồn nhân lực và hệ thống kết cấu hạ tầng.

Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tạo môi trường hòa bình, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị - xã hội, ổn định môi trường pháp lý; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đồng bộ, hiện đại, hội nhập; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng cũng yêu cầu tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; phát triển cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh; phát triển nhân lực chất lượng cao, đổi mới, nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị quốc gia; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh quan điểm không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, hành chính, dân sự.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng./.

(VTV.VN)

Top