វៀតណាម - ខ្មែរ
ជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានិងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់វៀតណាម ក៏ជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោត ក្រមប្រឹក្សា ឃុំសង្

ជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានិងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់វៀតណាម ក៏ជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោត ក្រមប្រឹក្សា ឃុំសង្

នាថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ម្ចាស់ឆ្នោតវៀតណាមចំនួនជាង៦៩លាននាក់លើទូទាំង ប្រទេសបានអនុ វត្តន៍សិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចដ៏ពិសិដ្ឋ ដោយបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិក រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិ ២០២១-២០២៦។ យោងតាមរបាយការណ៍របស់ខេត្ត ក្រុងទាំង៦៣បានឲ្យដឹងថា ការបោះឆ្នោត បានប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមផែនការ ធានាប្រជាធិបតេយ្យនិងសុវត្ថិភាព។

ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

Top