វៀតណាម - ខ្មែរ
ក្របទី ១៩៖ ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់តិចបំផុត

ក្របទី ១៩៖ ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់តិចបំផុត

- 5 tháng trước

នៅល្ងាចថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីការស្លាប់របស់អ្នកជម្ងឺវ័យក្មេងបំផុតដោយប្រើអេឌីអាយ -១...

Top