វៀតណាម - ខ្មែរ
ការល្បាតរួមចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនៅសមុទ្រភាគនិរតីវៀតណាម

ការល្បាតរួមចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានសន្តិភាព និងស្ថិរភាពនៅសមុទ្រភាគនិរតីវៀតណាម

- 5 tháng trước

ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ តំបន់ ៥ នៃកងទ័ពជើងទឹកទទួលបានការវាយតម្លៃថា បានបំពេញនូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពការងារ ជាពិសេសគឺភារកិច្ចគ្រប់គ្រង និងការពារសមុទ្រ...

Top