Việt – Campuchia

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ

Thứ Năm, 7/10/2021| 23:29

Ngày 07/10, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 2578/QĐ-BVHTTDL kèm theo kế hoạch về việc tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ.

Theo đó nhằm thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại địa phương. Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ. Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch có hiệu quả.

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ

 Múa trống đu của đồng bào Mường huyện Thanh Sơn, Phú Thọ thường được biểu diễn trong những ngày lễ, Tết, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc.

Với nhiệm vụ xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Dao. Tổ chức Lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành phương pháp nhuộm chàm, kỹ thuật may, thêu, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống của dân tộc Dao; Hỗ trợ nguyên liệu, vật tư phục vụ thực hành kỹ thuật may, thêu, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống. Tổ chức ghi hình, chụp ảnh, dựng phim tư liệu phục vụ tuyên truyền, quảng bá về công tác bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của dân tộc Dao tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tổ chức Lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành phương pháp, bí quyết làm thịt chua truyền thống của đồng bào dân tộc Mường; Hỗ trợ nguyên liệu, thực phẩm, vật dụng thực hành kỹ thuật làm thịt chua truyền thống. Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghề làm thịt chua truyền thống dân tộc Mường. Tổ chức Lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành phương pháp, bí quyết làm thịt chua truyền thống của đồng bào dân tộc Mường; Hỗ trợ nguyên liệu, thực phẩm, vật dụng thực hành kỹ thuật làm thịt chua truyền thống. Tổ chức ghi hình, chụp ảnh, dựng phim tư liệu phục vụ tuyên truyền, quảng bá về công tác bảo tồn, phát huy nghề làm thịt chua truyền thống dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ. Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống dân tộc Mường. Tổ chức Lớp truyền dạy và hướng dẫn thực hành dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Mường; Hỗ trợ nhạc cụ, đạo cụ phục vụ thực hành dân ca, dân vũ truyền thống. Tổ chức ghi hình, chụp ảnh, dựng phim tư liệu phục vụ tuyên truyền, quảng bá về công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống của dân tộc Mường, tỉnh Phú Thọ.

Trong đó yêu cầu tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế và phong tục, tập quán của địa phương. Động viên, khích lệ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào hoạt động bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống; phát huy vai trò chủ thể của đồng bào trong việc nhân rộng mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống./.

Công Đảo

Top