Việt – Campuchia

Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền giảm nghèo bền vững giai trên hệ thống thông tin cơ sở

Thứ Sáu, 26/8/2022| 10:15

Ngày 25-8, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 1590/QĐ-BTTTT kèm kế hoạch Giao nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền triển khai Tiểu dự án 1 - Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên hệ thống thông tin cơ sở.

Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền giảm nghèo bền vững giai trên hệ thống thông tin cơ sở

 Tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở. Ảnh minh họa nguồn Internet

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền triển khai Tiểu dự án 1 - Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên hệ thống thông tin cơ sở năm 2022. Với mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành, toàn xã hội và của người nghèo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội bền vững nhằm khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. Phổ biến, định hướng cho người dân có điều kiện tiếp cận thông tin đầy đủ để tham gia thụ hưởng Chương trình. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng, từng vùng, miền, đặc biệt khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Đối với các nội dung thông tin, tuyên truyền bao gồm: phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững; đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Thông tin về kiến thức, kỹ năng, mô hình, dự án giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh... nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo. Tuyên truyền các mô hình, các gương điển hình, sáng kiến, mô hình tốt về giảm nghèo; kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thông tin về các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, giáo dục nghề nghiệp, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới.

Về hình thức thông tin, tuyên truyền như: Tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh trên Kênh phát thanh có diện phủ sóng toàn quốc, hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc./.

Công Đảo

Top