Việt – Campuchia

Hà Nội qua giám sát, kiến nghị thu hồi trên 2.200m2 đất

Thứ Sáu, 6/1/2023| 16:11

Năm 2022, các Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát 5.145 vụ việc, phát hiện 622 vụ có dấu hiệu vi phạm; kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 622 vụ việc; các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 605 vụ việc, kiến nghị thu hồi 6 triệu đồng và 2.205,7 m2 đất...

Hà Nội qua giám sát, kiến nghị thu hồi trên 2.200m2 đất

 Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn khen thưởng các tập thể.

Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố (TP) Hà Nội tổng kết công tác giám sát, phản biện xã hội, thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Trong năm 2022, MTTQ các quận, huyện, thị xã đã tập trung hướng dẫn các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức triển khai thực hiện giám sát tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, nhất là việc thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, thực hiện chế độ chính sách ưu đãi đối với gia đình người có công, đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo; giám sát việc quản lý và sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng tại xã, phường, thị trấn, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án...

Năm 2022, các Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát 5.145 vụ việc, phát hiện 622 vụ có dấu hiệu vi phạm; kiến nghị với chính quyền các cấp, các cơ quan có thẩm quyền 622 vụ việc; các cấp chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 605 vụ việc (đạt 97,26%). Thông qua hoạt động giám sát đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi 6 triệu đồng và 2.205,7 m2 đất.

Trong năm 2022, 2.025 ban Giám sát đầu tư của cộng đồng với 11.703 thành viên đã tham gia giám sát 3.927 công trình, dự án. Thông qua hoạt động giám sát, đã phát hiện 202 vụ vi phạm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời 199 vụ (đạt 98.51%). Ngoài ra, các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn phối hợp giám sát trên các lĩnh vực: Quản lý trật tự xây dựng: 3.524 vụ, quản lý đất đai: 920 vụ, thực hiện dân chủ ở cơ sở: 1.099 vụ và 504 vụ việc ở các lĩnh vực khác...

Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội xác định căn cứ tình hình thực tiễn ở từng địa phương, cơ sở, chủ động xây dựng kế hoạch chương trình hoạt động, tập trung lựa chọn và cụ thể hóa bằng những nội dung giám sát cụ thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với trách nhiệm của từng thành viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Tổ chức thực hiện hoạt động giám sát và kịp thời nắm tình hình và phản ánh những kiến nghị của nhân dân địa phương đối với các cơ quan, cấp có thẩm quyền…

Đồng thời đề xuất biện pháp giải quyết để giúp MTTQ giám sát các cơ quan có trách nhiệm giải quyết, tập trung giải quyết vướng mắc từ cơ sở; tăng cường giám sát theo ý kiến của cử tri, nhân dân; phát huy vai trò của người có uy tín để cùng tham gia giám sát, phản biện xã hội....

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã khen thưởng 30 Ban Thanh tra nhân dân; 30 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động giám sát - phản biện xã hội; 135 cá nhân tiêu biểu trong hoạt động giám sát, thanh tra nhân dân, phản biện xã hội./.

(Báo điện tử ĐCSVN)

Top